Головна » Агрономічний словник

Агрономічні властивості ґрунту – характеристики ґрунту, сукупність яких визначає його родючість. Агрономічні властивості ґрунту покликані забезпечити рослину поживними речовинами, водою, повітрям, тощо.

Аерація ґрунту – збагачення ґрунту повітрям, особливо киснем. Процес обміну ґрунтового повітря з атмосферним.

Азотбактерії – група організмів, які здатні фіксувати атмосферний азот та конвертувати його у доступні для рослини форми (азотні сполуки).

Амоніфікація – процес розкладання органічних азотистих речовин мікроорганізмами, із виділенням аміаку. Завдяки цьому процесу азот з важкозасвоювальних форм переходить у легкодоступні для рослин.

Бактеріальні добрива – препарати в основі яких лежать ґрунтові мікроорганізми, головне завдання яких посилення фіксації азоту та мінералізація органічних добрив.

Бактерії бульбочкові – ґрунтові бактерії, які утворюють бульбочки на корінні бобових рослин. Ті у симбіозі з рослинами відповідають за процес фіксації молекулярного азоту з повітря.

Баланс водний – співвідношення кількості води, що надходить у ґрунт з кількістю води, що витрачається за визначений проміжок часу.

Біогенність ґрунту – важливий показник біологічної активності ґрунту, який відображає вміст мікроорганізмів у ґрунті.

Біомаса – кількість речовини живих організмів, що припадає на одиницю площі або об’єму, виражена в одиницях маси або енергії (г/м2, г/м3, Дж/м2, Дж/м3).

Буферність ґрунту – здатність ґрунту зберігати реакцію середовища (pH) та протистояти дії кислот і лугів.

Вапнування – спосіб механічної меліорації кислих ґрунтів з метою заміни у ґрунтовому вбирному комплексі обмінних йонів водню та алюмінію на йони кальцію.

Вилуговування ґрунту – вимивання з ґрунту різних розчинних речовин у процесі вивітрювання та ґрунтоутворення низхідним або бічним током ґрунтового розчину.

Винос – кількість поживних речовин, які вилучаються з ґрунту рослинами.

Волога ґрунтова – вода, яка утримується в ґрунті у формі молекул Н20.

Гіпсування – хімічна меліорація солонців внесенням у них гіпсу з метою заміни поглиненого натрію на кальцій. Гіпсування проводять для поліпшення фізико-механічних та фізико-хімічних властивостей ґрунту.

Гумус – це продукт біофізико-хімічних процесів, які одночасно відбуваються у будь-якому ґрунті, перетворення органічних залишків, що є складним за хімічним складом комплексом специфічних ґрунтових темнозабарвлених органо-мінеральних сполук, які, перебуваючи в колоїдно-згущеному стані, зумовлюють агрономічно цінні властивості ґрунту, а через їх сукупність – його родючість.

Денітрифікація – процес відновлення мікроорганізмами окиснених форм азоту в ґ. до газоподібних оксидів і молекулярного азоту.

Діагностика живлення рослин – визначення ступеня забезпеченості рослин окремими поживними речовинами за зовнішніми ознаками або за допомогою хімічного аналізу рослин.

Добрива – органічні та мінеральні речовини, які вносяться у ґрунт для поліпшення живлення та підвищення врожаю с.-г. культур.

Добрива мінеральні – добрива, які містять макро- та мікроелементи в неорганічній формі.

Добрива органічні – добрива, які утримують поживні речовини у вигляді органічних сполук (гній, торф, компости, гноївка, пташиний послід, зелене добриво, відходи цукрового, шкіряного, рибного виробництва, міське сміття).

Живлення позакореневе – живлення рослин мінеральними солями через надземні органи.

Іммобілізація поживних речовин – перехід поживних речовин ґрунту із доступної для рослин форми в недоступну.

Інгібітори – речовини, які блокують ті чи інші ланки метаболізму в живому організмі, пригнічуючи його розвиток.

Кислотність ґрунтів – здатність ґрунту підкислювати ґрунтовий розчин або розчини солей у результаті присутності в складі ґрунту кислот, а також обмінних йонів водню та катіонів, які утворюють під час їх витиснення гідролітично кислі солі.

Макроелементи – хімічні елементи, які засвоюються рослинами у великих кількостях.

Підживлення – внесення добрив під час вегетації рослин, що доповнює основне та передпосівне внесення. Розрізняють кореневе та позакореневе підживлення.

Післядія добрив – позитивна або негативна дія добрив на другий та наступні роки після внесення.

Сидерація – заорювання в ґрунт спеціально вирощених зелених рослин (сидератів), які збагачують його азотом та органічними речовинами.

adana escort canli bahis sohbet numaralari mersin escort mersin escort canli sohbet hatti mersin escort adana escort elazig escort