Ґрунтова посуха поправу належить до найбільш суворих екзаменаторів при тестуванні технологій з вирощування сільськогосподарських культур. Адже, в умовах водного дефіциту, спостерігається не лише сповільнення у накопиченні рослинами органічної речовини, а й більш глибокі зміни колоїдно-хімічного стану цитоплазми, розпад білків та надмірне нагромадження активних форм кисню (АФК). Загальновідомо, що провідна роль в утилізації АФК і зниженню їх шкодочинності належить антиоксидантній системі: ферментам (пероксидаза, каталаза) і низькомолекулярним антиоксидантам, які допомагають рослинному організму в зменшенні кількості вільних радикалів до мінімально можливого рівня.

Хоча, в науковій літературі є чимало думок та методів з нівелювання негативних проявів ґрунтової засухи, але всі вони одностайні в необхідності індукування утворення АФК. Аналіз більшості запропонованих, науковцями заходів та їх апробація на практиці, показує, що найбільш дієвим є застосування низькомолекулярних карбонових кислот. Проте незважаючи на «копієчну вартість» та високу ефективність даного агрозаходу, наші аграрії чомусь більш покладаються на «авось». Більше того, включаючи за даних умов до бакових сумішей карбамід, ми замість того, щоб допомогти рослині, навпаки – «заганяємо її в ще більший стрес». Дослідженнями встановлено, що за посушливих умов, карбамід (сечовина) навіть при низьких концентраціях, через утворення підвищеної кількості АФК, викликає окисний стрес. Тому виникає цілком логічне запитання: «Чи можемо ми замінити амідну форму азоту якоюсь іншою, адже відмовитись від азоту в той час коли його надходження до рослин через дефіцит вологи зводиться до мінімуму, неможливо». В даній ситуації альтернативним джерелом екзогенного азоту можна розглядати сульфат амонію. Як підтвердження у правильності даної гіпотези є ряд досліджень з міченими атомами (15NH4)2SO4 на посівах пшениці, ячменю, цвітної капусти, картоплі і т.д. Так, уже на другий-третій день після внесення міченого 15N амонійного азоту через лист, знаходили як у коренях так і в листках у формі 15NO3, при цьому концентрація АФК знижувалась, що дає підстави говорити про участь активних форм кисню  в окислені амонійного азоту та збільшені вмісту нітратного.

Фізіологічна роль нітратної форми азоту полягає в наступному: оптимізація процесів фотосинтезу; покращення процесів дихання в мітохондріях; іони NO3 – нерідко стають сигнальними молекулами початку синтезу і функціонування цілого ряду ферментів азотного і вуглеводного обмінів рослин, зокрема ферментів антиоксидантного захисту від негативного впливу на них різних стресів.

Крім того, висока сонячна інсоляція на фоні ґрунтової посухи також може сприяти генерації АФК. Утворення АФК (особливо інтенсивно) протікає в хлоропластах в результаті порушення балансу між швидкістю перенесення електронів і швидкістю фіксації вуглекислого газу. Залежно від водозабезпеченості листя продихи закриваються повністю або частково, щоб уникнути надмірної втрати води. Тим самим, знижується внутрішньоклітинна концентрація вуглекислого газу. Тому, в даній ситуації, для пом’якшення негативних проявів невід’ємним агроприйомом є листові підкормки комплексом за участі карбонових кислот, мікроелементів та амонійних форм азоту. Слід зазначити, що при виборі мікродобрив особливу увагу необхідно приділяти добривам з мінімальним вмістом аніонів.

Інститут живлення рослин – Институт питания растений