Молібден

Молібден

Молібден посилює надходження азоту в рослини, прискорює синтез амідів, амінокислот і білків, підвищуючи їх стійкість; збільшує в листках вміст хлорофілу, чим підвищує інтенсивність фотосинтезу. У реакціях азотного обміну та процесах біосинтезу білків молібден взаємодіє з такими елементами, як: фосфор, калій, магній, марганець, мідь, залізо та кобальт. Розвиток бульбочок у бобових, та здатність фіксації бульбочковими бактеріями атмосферного азоту проходить за участі молібдену. Молібден сприяє синтезу та обміну білкових речовин в рослинах. Він входить до складу специфічного ферменту – нітратредуктази, з яким пов’язане відновлення нітратів у рослинах. Молібден підвищує морозостійкість та посухостійкість рослин. Молібден виконує захисну реакцію токсичного впливу рухомого Аl на рослини.

Ґрунт. Строкатість в забезпеченості ґрунтів окремих регіонів молібденом пов’язана з різними запасами його в ґрунтоутворюючих породах, зокрема вміст молібдену в ґрунті залежить і від їх гранулометричного складу. Так, до більш бідних за вмістом цього елемента належать піщані і супіщані ґрунти, а відносно багатими вважаються глинисті і суглинні.

Рівень забезпеченості ґрунтів молібденом для культур з різним рівнем виносу показано на картосхемах:

Вміст Молібдену у ґрунті мг/кг для культур невисокого виносу (зернові, зернобобові, кукурудза, картопля)

Молібден у живленні рослин.


Вміст Молібдену у ґрунті мг/кг для культур підвищеного виносу (соняшник, коренеплоди, овочі)

 Молібден у живленні рослин.Вміст Молібдену у ґрунті мг/кг для культур високого виносу (високоврожайні сорти та гібриди культур першої та другої групи)

Молібден у живленні рослин.

Розчинність, а отже і доступність молібдену для рослин багато в чому залежать від pH і умов дренування ґрунтів. На зволожених лужних ґрунтах Мо більш доступний для рослин. Вони в умовах відновлювального середовища мають здатність переносити кисень через стебла до коріння, що сприяє інтенсивнішому окисленню розташованих поблизу кореневої системи сполук молібдену і збільшує їх розчинність. 

В умовах кислих ґрунтів (рН < 5,5) з невисоким вмістом молібдену, особливо при підвищених кількостях оксидів заліза, Мо стає важкодоступним для рослин. Слабке поглинання Мо з торф’янистих ґрунтів обумовлено активною фіксацією Мо5+ гуміновими кислотами, що супроводжується випереджаючим відновленням Мо042-. З іншого боку, в багатих органікою ґрунтах можуть накопичуватися достатні для рослин кількості молібдену через повільне його вивільнення з зв’язаних з органічною речовиною форм.

Поглинання і рух в рослинах. Молібден – життєво необхідний для рослин мікроелемент, однак фізіологічна потреба в ньому відносно невелика. Рослини поглинають молібденголовним чином у вигляді молібдат-іонів, і його абсорбція пропорційна його концентрації в ґрунтовому розчині. Молібден може переміщатися в рослинах в результаті утворення органічних, переважно Mo-S-амінокислотних комплексів, що знаходяться в соку ксилеми. В листках локалізовано більше молібдену ніж у стеблах та коренях, і міститься він переважно в хлоропластах молодих органів.

Біохімічні функції. Основна ферментативна роль Mo пов’язана з функцією транспорту електронів. Він є невід’ємним компонентом нітрогенази і нітратредуктази. Ці два молібденовмісних ферменти грають безцінну роль в метаболізмі азоту, беручи участь як у фіксації N2, так і у відновленні NO3. Потреба рослин у молібдені пов’язана з їх забезпеченням азотом. Як правило, рослини, які поглинають N- NH4, відчувають меншу потребу в молібдені, ніж ті, які засвоюють N-NO3.

Молібден життєво необхідний для мікроорганізмів. Деякі види бактерій мають здатність окисляти молібденіт в ґрунтах. Бактерії роду Rhizobium та інші азотфіксуючі мікроорганізми характеризуються особливо великою потребою в молібдені.

Оскільки найбільш важлива функція молібдену в рослинах пов’язана з відновленням NO3, дефіцит цього елементу може викликати симптоми азотної недостатності. Однак у деяких рослин можуть проявлятися специфічні ознаки молібденової недостатності.

Дефіцит молібдену у рослин обумовлений низкою чинників і, зокрема, характером його взаємодії з іншими хімічними елементами. Якщо в тканинах рослин концентрація молібдену становить 0,03-0,15 мг/кг сухої маси, то він міститься в необхідних для нормальної життєдіяльності кількостях, тільки для деяких бобових культур його потрібно більше.

Взаємодія з іншими елементами. Як в рослинних тканинах, так і в ґрунтовому середовищі відзначається різноманітна взаємодія молібдену з іншими хімічними елементами. Найважливішими є зв’язки між Cu, Мо і S, які диференційовано залежать від цілого ряду чинників. Зокрема, антагонізм молібдену і міді в рослинах має великий вплив на метаболізм азоту. Для взаємодії молібдену і сірки характерні як антагонізм, так і поглинання Мо, що багато в чому залежить від інтенсивності застосування сірковмісних добрив. У ґрунті та в рослинах мають місце найрізноманітніші поєднання між міддю, молібденом і сіркою. Ґрунтові фактори, що збільшують доступність Мо для рослин, мають інгібуючий вплив на поглинання міді, а фізіологічний бар’єр рослин відносно молібдену набагато менш ефективний, ніж стосовно міді.

Антагонізм Мо і Mn, що залежить від кислотності ґрунтів, визначає доступність цих елементів для рослин. Отже, вапнування ґрунтів може сприяти як збільшенню доступності молібдену, так і зниженню токсичності марганцю. Взаємодія Fe і Мо проявляється в тому, що на багатих на залізо ґрунтах молібден менш доступний для рослин, тоді як підвищений вміст Мо може викликати у рослин недостатність заліза або загострити обумовлений Мnзалізодефіцитний хлороз. Утворення Fe-Mo-преципітатів в кореневих тканинах може гальмувати транслокацію молібдену в рослинах.

Взаємодія Мо і Р2О5 часто проявляється в кислих ґрунтах і виражається в позитивному впливі P на доступність Мо для рослин. Це обумовлено не тільки більш високою розчинністю фосфоро-молібдатного комплексу, але і підвищеною мобільністю молібдену в тканинах рослин. Однак, звичайний S042-, що містить суперфосфат, знижує темпи поглинання молібдену рослинами, а концентрований суперфосфат, навпаки, збільшує їх. Таким чином, взаємодія між Мо і Р великою мірою залежить від різних ґрунтових факторів, крім того, вона пов’язана з метаболічними процесами Р в рослинах. Взаємодія Мо з Са носить різнобічний характер і змінюється в залежності від інтервалу pH ґрунту.

Як бачимо, для нормального розвитку рослин необхідний суворий контроль за рівнем забезпечення безперебійного молібденового живлення, яке залежить від pH ґрунтового розчину, температурного, водного режимів. З огляду на позитивний вплив молібдену на розвиток бульбочок у бобових, на здатність фіксації бульбочкових бактерій атмосферного азоту, сприяння синтезу та обміну білкових речовин, рослини вимагають додаткового внесення молібденових добрив. Проте варто зауважити, що не всі препарати можна використовувати в Україні, існує спеціальний перелік дозволених до використання добрив.