У сучасному сільському господарстві високоякісний насіннєвий матеріал має першочергове значення як засіб виробництва. Високоякісне насіння є однією з основних умов одержання високих врожаїв сільськогосподарських культур. Насіння формується у процесі життєдіяльності материнської рослини у певних умовах довкілля. Внаслідок впливу різних ендогенних та екзогенних чинників у різні періоди життя материнських рослин насіння набуває змін. Однак навіть сформоване здорове насіння не завжди має високі посівні властивості – воно багате на поживні речовини і є добрим субстратом для розвитку й збереження фітопатогенних мікроорганізмів.

Варто пам’ятати, що найважливіший в еволюції рослин, а в більшості випадків єдиний, засіб збереження в природі видової різноманітності є насіння. Тому досить важливо, зважаючи на усі резерви закладені в ньому, допомогти йому максимально ефективно використати генетичний потенціал, а поряд з тим закласти потужний фундамент для наступного насіннєвого покоління.

При обробці насіння перед посівом, враховуються дві важливі складові, а саме, захист від хвороб та підвищення генетичного потенціалу шляхом обробки препаратами, які містять компоненти в активній формі. Останнім часом зростає зацікавленість сільгоспвиробників до препаратів амінокислотної групи, які спрямовані на активізацію перших процесів в зародку, що проростає. Вплив здійснюються за рахунок речовин, що містяться в ньому, а це в основному протеїногенні амінокислоти (аргініну і валіну; лізину, цистину, метіоніну; триптофану; ізолейцину; фенілаланіну), а також фітогормони (гібереліни та ауксини), які стимулюють процеси гідролізу

Слід зазначити, що для  кращого формування рослин перед зимівлею необхідно додавати в бакові суміші добрива (препарати), які завдяки своїй молекулярній структурі безперешкодно проникатимуть в насіння, де повністю метамобілізуються. Як наслідок активно впливаючи на обмін речовин та регулюватимуть фізіологічні та морфогенетичні програми росту і розвитку рослинного організму в тому числі і гормональний баланс, що є досить важливим при проростанні насіння.

Дослідження впливу обробки насіння препаратами різного походження, в тому числі і амінокислотної групи, добрив на енергію проростання та схожість насіння озимої пшениці проводили на базі УНПЦ «Інститут живлення рослин» в лабораторних умовах з врахуванням вологозабезпечення та температурного режиму, що наближені до природних.

Для дослідження нами обрано пшеницю озиму сорту Франц. Оригінатор «Нордзаат Заатцухт ГмбХ & Ко. КГ », Німеччина. Топовий сорт нового покоління європейської селекції, високо-інтенсивного типу вирощування, вдало поєднав в собі показники високої врожайності і відмінні хлібопекарські якості. Сорт надстійкий до стресових умов при значної нестачі вологи. Середня врожайність за роки експертизи в Україні: в зоні Лісостепу – 8,5 т / га, Полісся – 7,3 т / га. Максимальний урожай був отриманий на рівні 11,7 т / га. Терміни посіву з 15 вересня по 15 жовтня, дуже пластичний до строків посіву. Саме через його високий генетичний потенціал ми обрали даний сорт для проведення короткотривалого досліду.

Дослід закладено за такою схемою: 1. Неудобрений контроль; 2. Суспензійний продукт; 3.  АБК forte (рідина); 4. Порошкоподібний продукт; 5. Гранулоподібний продукт.

Для обробки насіння нами обрано чотири види схожих за дією добрив, але різних препаративних форм. Робочий розчин зроблено згідно рекомендацій виробників у розрахунку на 10 л води.

Суспензійний продукт – це гумінова піджива у вигляді концентрованої суспензії з мікроелементами в хелатній формі, яка володіє властивостями стимулятора та регулятора росту рослин і являється антидепресантом практично для всіх сільськогосподарських культур, сировиною для виробництва є відходи деревини та торф.

АБК forte – органогенний амінокислотно-біогенний концентрат у вигляді рідини на основі солоду та торфу. На відміну від інших органогенних продуктів не змінює хімічної активності функціональних груп при застосуванні в бакових сумішах. Завдяки своїй молекулярній структурі безперешкодно проникає в насіння та клітини рослин, де повністю метаболізується. Вуглеводно-пептидний біорегулятор, який активно впливає на обмін речовин, регулює фізіологічні та морфогенетичні програми росту і розвитку рослинного організму в тому числі і гормональний баланс. Проявляє властивості природного енергена з вираженими ознаками стимулятора росту, антидоту, адаптогену та імуномодулятору.   

Порошкоподібний продукт, що включає мікроелементи, сировиною є лігносульфонат отриманий з деревини листових і хвойних дерев. Є високоактивним гуміново-фульвовим препаратом, до складу якого входить 90% гумінових кислот. З цих 90% на фульвові кислоти припадає 25-40%. Таке співвідношення складових є причиною відмінних властивостей Лігногумату, таких як імунномодулятора, стимулятора росту, антистресанта.

Гранулоподібний продукт – високоефективний стимулятор росту рослин у формі водорозчинних гранул. Рекомендується для передпосівної обробки насіння, позакореневих підживлень протягом всієї вегетації. Даний препарат виготовляється з особливого виду бурого вугілля з застосуванням інноваційної технології з високим вмістом гумінових кислот.

Дослідження впливу добрив на лабораторну схожість насіння та енергію його проростання показали неоднозначні результати. Першими пробудились насінини оброблені суспензійним продуктом, порошкоподібним та гранулою. Проте, у насіння обробленого препаратом АБК forte швидше розпочались процеси росту та розвитку.  

Набрякання насінини починається, коли насіння досягає вологості вище критичної, за рахунок вологи, що надходить, активізується життєдіяльність клітин, їх ферментативні системи приходять в активний стан, збільшується дихальний коефіцієнт, активізується механізм синтезу білків і сумарного окисного метаболізму. Насамперед проростання насіння регулюється фітогормонами, але для їх вироблення має пройти ряд процесів. При достатній забезпеченості вологою зерна, проростання починають стимулювати гіберелінова та ауксинова кислоти, які містяться в препараті АБК forte. Стан спокою порушується, внаслідок фізико-хімічних явищ пов’язаних з включенням у структуру кислот додаткових молекул води та активних форм компонентів препарату, які відразу включаються в фізіологічні процес розвитку рослин.

Як показали отримані результати, щодо формування кореневої системи, то найдовшою вона була у рослин з насіння обробленого гранулоподібним продуктом і коливалась в досить широких межах, а саме 5,6 – 12,6 см. Така ж тенденція прослідковується по висоті рослин, 8,6 – 12,8 см, що свідчить про строкатість усього вирощеного зразка. Щодо суспензійного препарату та порошкоподібного, то теж має місце строкатість та неоднорідність вирощених зразків, а довжина кореневої системи коливається в досить широких межах, про що свідчать дані таблиці.

Щодо препарату АБК forte, то ми зафіксували досить позитивні результати, а саме довжина кореневої системи в середньому по зразку не коливалась в таких широких межах, як у інших досліджуваних добрив і становила 6,2 – 9,2 см, а у прикореневій зоні спостерігався чітко сформований зародок вузла кущення, що не прослідковувалось у жодному із інших варіантів. Щодо висоти рослин, то не було чітко вираженої строкатості, а межі коливання становили 11,2 – 12,6 см.

Вплив обробки насіння на довжину кореня озимої пшениці сорту Франц

Контроль СуспензіяГранулиПорошокАБК forte
7,87,910,599,2
4,65,412,29,18,1
6,46,69,69,16,7
4,76,812,496,2
7,65,112,67,17,5
8,46,49,79,48,2
6,17,99,88,56,5
8,46,511,68,17,1
6,36,712,58,97,4
5,87,65,66,26,4
6,616,6910,658,447,33
Останній рядок - середнє значення

У порівнянні з необробленим контролем кожен із досліджуваних варіантів показали позитивні результати.    

Вплив обробки насіння на висоту стебла озимої пшениці сорту Франц

Контроль СуспензіяГранулиПорошокАБК forte
9,19,811,81211,9
8,912,11211,212,5
10,210,610,112,211,7
6,910,412,511,511,7
10,210,312,710,912,2
10,912,38,611,811,9
7,21011,79,611,1
10,110,412,88,712,6
109,912,311,511,3
9,910,710,910,411,3
9,310,6511,5410,9811,81
Останній рядок - середнє значення

На основі отриманих даних можна зробити висновок, що перевага є у препарату АБК forte, оскільки його компоненти завдяки своїй молекулярній структурі безперешкодно проникають в насіння, а подальшому і в клітини рослин, де повністю метаболізовуються, активізовуючи уже існуючі в насінині речовини, що містяться в ньому, а це в основному протеїногенні амінокислоти (3-4% аргініну і валіну; 1-2% лізину, цистину, метіоніну; 1% триптофану; 6-8% ізолейцину; 3-4% фенілаланіну), а також фітогормони (гіберелінові кислоти (гібереліни) ауксини), які стимулюють процеси гідролізу.